Spolupráca na projekte “Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí …”

Organizovanie školení a seminárov v oblastiach plánovania, inicializácie, prípravy a riadenia projektov, spoločné iniciatívy na budovanie partnerstva, strategické plánovanie a príprava projektov a k tomu zber údajov, napĺňanie a prevádzka databáz, podpora výmeny skúseností prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných fór a workshopov.

O projekte

Názov projektu:
Posilnenie hospodárskej a sociálnej integrácie prihraničných oblastí / Hálózatépítés és fejlesztés Heves és Besztercebánya megyében, valamint az ehhez kapcsolódó partnerségi programok generálása és fejlesztése

Skrátený názov:
Budovanie siete–partnerské programy / Hálózatépítés-partnerségi programok

História projektu
Prípravu projektu, vypracovanie nápadov, návrh aktivít a výber ľudských zdrojov v projekte sme uskutočnili na troch prípravných stretnutiach. Tieto boli v meste Eger raz a v Rimavskej Sobote dvakrát. Pri formovaní projektového zámeru pomohla 9 ročná spolupráca partnerov, spoločné podujatia, výmena skúseností. Pravidelne sme sa zúčastnili na vzájomných oslavách a podujatiach (Rimavská Sobota – Burza NGO, Eger – Oslavy Egru, medzinárodné konferencie, pracovné cesty). Súčasný projekt nadväzuje aj na predchádzajúci projekt organizácie „Štart – príprava inštitúcií na regionálny rozvoj a cezhraničnú spoluprácu s Ukrajinou“ na ktorom participovalo aj Életfa Környezetvédő Szövetség v úlohe partnera z Maďarska.

Ciele projektu
Organizovanie školení a seminárov v oblastiach plánovania, inicializácie, prípravy a riadenia projektov, spoločné iniciatívy na budovanie partnerstva, strategické plánovanie a príprava projektov a k tomu zber údajov, napĺňanie a prevádzka databáz, podpora výmeny skúseností prostredníctvom organizovania konferencií, diskusných fór a workshopov.

Aktivity projektu

  1. Budovanie partnerstva.
  2. Rozvoj projektov – projektový generátor.
  3. Organizovanie a realizácia vzdelávacích aktivít.
  4. On-line interaktívna komunikácia:
  5. Projektový manažment:

Cieľové skupiny

Priamymi cieľovými skupinami je 20 NO a 17 mikroregiónov zapojených do projektu. Nepriamymi je 50 neziskových organizácií zapojiteľných do práce siete, generované počas vzdelávania organizácií.

Projekt realizoval: občianske združenie FUNDAMENT