Vážený sponzor,

Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili: ,,SYNERGY o.z. je nezávislé neziskové občianske združenie zaregistrované dňa 28.08.2009 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Názov nášho združenia je odvodený z gréckého slova ” συνεργία”,  čo znamená “spolupráca, súčinnosť”  (odvodené od σύν, syn „s“, „spolu“ a ἔργον, érgon „práca”) a vyjadruje našu ambíciu prepájať všetky vrstvy slovenskej spoločnosti a napomáhať ich efektívnej spolupráci. Motivujeme jednotlivcov a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet, prispievame k budovaniu demokracie a inter etnickému približovaniu sa. Našou víziou je svet vzdelaných, slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba.

Sídlo SYNERGY o.z. sa nachádza na strednom Slovensku v oblasti  Gemerskej kotliny pri rieke Rimava. Sme občianske združenie, ktoré má za cieľ a úlohu odbúravanie bariér a zlepšenie komunikácie s orgánmi samosprávy, verejnej správy , školskými inštitúciami , zdravotníckymi zariadeniami a pod. s cieľom dosiahnuť čo najvyšší možný stupeň integrácie a participácie vo verejnom a profesijnom  živote z aspektu dosiahnutia zlepšenia kvality života a zvýšenia zamestnanosti v regióne pre naše cieľové skupiny, kde patria: občania zdravotne ťažko postihnutí, deti a mládež, dôchodcovia a rôzne menšiny, ako napr. rómska a maďarská komunita. Tieto ciele chceme dosiahnuť prostredníctvom služieb informačno-sociálnej kancelárie, v ktorej plánujeme zriadiť aj špeciálnu učebňu, v ktorej sa môžu ľudia naučiť komunikovať v  spisovnej slovenčine slovom aj písmom v prevažne maďarsky hovoriacej lokalite.

Naše  čiastkové ciele v projekte, v ktorom Vás žiadame o sponzorstvo:

–      Eliminácia (zníženie) bariér v oblasti informačno-komunikačných technológií
–      Nasmerovanie cieľovej skupiny k správnemu postupu  pri komunikácii s orgánmi samosprávy a k vyplňovaniu úradných tlačív (ako sú rôzne podania žiadostí na súdy, úrady práce, mestské úrady, atď.), ako aj tlačív potrebných vo verejnom živote ako napr. žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, urgencie a sťažnosti
–      Zníženie asociálneho správania sa Rómov a zároveň zvýšenie občianskeho a sociálneho vedomia
–      Predpokladá sa zvýšenie gramotnosti účastníkov, a tým aj zvýšenie pravdepodobnosti zamestnať sa (zvýšenie zamestnanosti v regióne)

Prostredníctvom vzniknutých synergických efektov projektu chceme zabezpečiť prevádzku Fiľakovského sociálno-informačného centra,  čím sa prispeje k zvyšovaniu osobnej spôsobilosti a schopností riešiť vlastné problémy bez protispoločenského správania sa Rómov ako aj Nerómov.

Zo sponzorských darov plánujeme financovať prevádzku informačno-sociálneho centra vo Fiľakove, nakúpiť dostatočnú množstvo spotrebného materiálu a zariadenia, ako napr.: tonery, papier, multifunkčné zariadenia, osobné počítače, ktoré budú zodpovedať potrebám chodu informačno -sociálneho centra, v lepšom prípade zaobstarať aj nehnuteľnosť, v ktorej sa náš projekt môže realizovať.

Nakoľko sme nezisková organizácia, na naše prvé kroky vpred potrebujeme akúkoľvek pomoc. Veríme, že našu myšlienku podporíte akýmkoľvek prostriedkom, finančným či vecným darom. Na dobročinnú činnosť našej organizácie potrebujeme aj vašu pomoc, aj Vašou pomocou budeme môcť zrealizovať tento projekt. V prípade ďalších informácii nás prosím kontaktujte na našich kontaktných adresách.

 

Naše údaje:

SYNERGY o.z., Novomeského 1752, 979 01 Rimavská Sobota

Právna forma                                   Občianske združenie
IČO                                                       45029440
DIČ                                                        2022870465
Sídlo                                                     Novomeského 1752, 979 01 Rimavská Sobota
Bankové spojenie                          číslo účtu:           2926826497/1100
Názov Banky: Tatra banka, a.s., Bratislava, pobočka Rimavská Sobota
IBAN:                                                 SK17 1100 0000 0029 2682 6497
SWIFT:                                               TATR SK BX
(pre zahraničný styk)
Telefónne číslo                                0944 168 820
E-mail                                                  stevon7@gmail.com
Štatutárny zástupca                       Štefan Lux, Predseda

S pozdravom a želaním úspešného dňa.

Štefan Lux
Predseda združenia