SYNERGY o.z.

Zavolajte nám: 0907 230 222

Naše údaje:

SYNERGY o.z.
Novomeského 1752
979 01 Rimavská Sobota

Právna forma: Občianske združenie
IČO: 45029440
DIČ: 2022870465
Prevádzka:
Francisciho 1
979 01 Rimavská Sobota

Bankové spojenie
IBAN: SK17 1100 0000 0029 2682 6497
Názov Banky: Tatra banka, a.s.
SWIFT: TATR SK BX

Mobil: 0907 230 222
E-mail: info(@)synergy-oz.eu
Štatutárny zástupca: Mgr. Štefan Lux, Predseda

Vážený sponzor

 

Dovoľte, aby sme sa Vám predstavili: ,,SYNERGY o.z. je nezávislé neziskové občianske združenie zaregistrované dňa 28.08.2009 na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky. Názov nášho združenia je odvodený z gréckého slova ” συνεργία”, čo znamená “spolupráca, súčinnosť” (odvodené od σύν, syn „s“, „spolu“ a ἔργον, érgon „práca”) a vyjadruje našu ambíciu prepájať všetky vrstvy slovenskej spoločnosti a napomáhať ich efektívnej spolupráci. Motivujeme jednotlivcov a firmy k zodpovednosti za seba a okolitý svet, prispievame k budovaniu demokracie a inter etnickému približovaniu sa. Našou víziou je svet vzdelaných, slobodných a zodpovedných ľudí, ktorí zlepšujú svoj život a život okolo seba.

Sídlo SYNERGY o.z. sa nachádza na strednom Slovensku v oblasti Gemerskej kotliny pri rieke Rimava. Sme občianske združenie, ktoré má za cieľ a úlohu odbúravanie bariér a zlepšenie komunikácie s orgánmi samosprávy, verejnej správy , školskými inštitúciami , zdravotníckymi zariadeniami a pod. s cieľom dosiahnuť čo najvyšší možný stupeň integrácie a participácie vo verejnom a profesijnom živote z aspektu dosiahnutia zlepšenia kvality života a zvýšenia zamestnanosti v regióne pre naše cieľové skupiny, kde patria: občania zdravotne ťažko postihnutí, deti a mládež, dôchodcovia a rôzne menšiny, ako napr. rómska a maďarská komunita. Tieto ciele chceme dosiahnuť prostredníctvom služieb informačno-sociálnej kancelárie, v ktorej plánujeme zriadiť aj špeciálnu učebňu, v ktorej sa môžu ľudia naučiť komunikovať v spisovnej slovenčine slovom aj písmom v prevažne maďarsky hovoriacej lokalite.

Naše čiastkové ciele v projekte, v ktorom Vás žiadame o sponzorstvo:

Eliminácia (zníženie) bariér v oblasti informačno-komunikačných technológií

  • Nasmerovanie cieľovej skupiny k správnemu postupu pri komunikácii s orgánmi samosprávy a k vyplňovaniu úradných tlačív (ako sú rôzne podania žiadostí na súdy, úrady práce, mestské úrady, atď.), ako aj tlačív potrebných vo verejnom živote ako napr. žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, urgencie a sťažnosti
  • Zníženie asociálneho správania sa a zároveň zvýšenie občianskeho a sociálneho vedomia
  •  Predpokladá sa zvýšenie gramotnosti účastníkov, a tým aj zvýšenie pravdepodobnosti zamestnať sa (zvýšenie zamestnanosti v regióne)

Prostredníctvom vzniknutých synergických efektov projektu chceme zabezpečiť prevádzku nášho centra, čím sa prispeje k zvyšovaniu osobnej spôsobilosti a schopností riešiť vlastné problémy bez protispoločenského správania sa.

Zo sponzorských darov plánujeme financovať prevádzku informačno-sociálneho centra vo Fiľakove, nakúpiť dostatočnú množstvo spotrebného materiálu a zariadenia, ako napr.: tonery, papier, multifunkčné zariadenia, osobné počítače, ktoré budú zodpovedať potrebám chodu informačno -sociálneho a vzdelávacieho centra, v lepšom prípade zaobstarať aj nehnuteľnosť, v ktorej sa môžu naše aktivity aj naďalej realizovať.

Nakoľko sme nezisková organizácia, na naše prvé ale i ďalšie kroky vpred potrebujeme akúkoľvek pomoc. Veríme, že našu myšlienku podporíte akýmkoľvek prostriedkom, finančným či vecným darom. Na dobročinnú činnosť našej organizácie potrebujeme aj vašu pomoc a aj Vašou pomocou budeme môcť zrealizovať naše sociálne a vzdelávacie projekty. V prípade potreby ďalších informácii nás prosím kontaktujte na našich kontaktných adresách.

Ďakujeme a ostávame s pozdravom a želaním úspešného dňa

Mgr. Štefan Lux
Predseda združenia

Podporte nás

Podporiť nás môžete aj on-le prostredníctvom internetového prevodu na náš bankový účet.
Close Menu